logo-webmastera-mini-big
logo-webmastera-mini

Публічні договори і правила

1. Публічним є договір, в якому одна сторона – підприємець взяла на себе обов’язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться (роздрібна торгівля, перевезення транспортом загального користування, послуги зв’язку, медичне, готельне, банківське обслуговування тощо).
2. Умови публічного договору встановлюються однаковими для всіх споживачів, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги.
3. Підприємець не має права надавати переваги одному споживачеві перед іншим щодо укладення публічного договору, якщо інше не встановлено законом.
4. Підприємець не має права відмовитися від укладення публічного договору за наявності у нього можливостей надання споживачеві відповідних товарів (робіт, послуг).
У разі необгрунтованої відмови підприємця від укладення публічного договору він має відшкодувати збитки, завдані споживачеві такою відмовою.
5. Актами цивільного законодавства можуть бути встановлені правила, обов’язкові для сторін при укладенні і виконанні публічного договору.

6. Умови публічного договору, які суперечать частині другій цієї статті та правилам, обов’язковим для сторін при укладенні і виконанні публічного договору, є нікчемними.

1.2.1. Підтвердженням повного та безумовного акцептування публічної оферти є внесення замовниоком плати за замовлені Послуги, що свідчить про прийняття ним публічної оферти.

1.2.2. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Виконавцем оплати, Замовником замовлених Послуг чи вчинення інших дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами.

1.2.3. Замовник дає згоду дотримуватися умов Договору та згоду отримати Послуги на встановлених Виконавцем умовах з оплати замовлених Послуг.

1.2.4. Укладаючи Договір, Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям Замовником положень Договору, Тарифів та всіх додатків, що є невід’ємною складовою частиною Договору.

6. Предмет договору, що саме ви пропонуєте потенційним клієнтам, а Замовник прийняти та оплатити такі послуги, на умовах цього Договору.

7. Вартість товару/послуги/виконання робіт – посилання на сторінку.

8. Порядок надання послуг/виконання робіт/поставки (продажу) товарів: зазначається об’єм, конкретний вид послуги/роботи (асортимент товару, об’єм якого визначається вибором покупця і описати яким чином це має відбуватися на вашому сайті);

9. Порядок поставки, прийому рекламацій (претензій) по якості, комплектності товару чи якості послуг/виконання робіт, порядок повернення коштів і т.д.;
10. Права та обов’язки сторін;

11. Гарантійний строк – для товарів, чи сервісне обслуговування, технічна підтримка – для послуг/виконання робіт.

12. Відповідальність – ваша, як виконавця і клієнта, у випадку порушення умов цього договору.

13. Строк дії договору, порядок внесення змін та доповнень до Договору.

14. Порядок обробки персональних даних Замовника отриманих в результаті виконання публічного Договору.

14. Реквізити Виконавця.

Публічний договір-оферта ____________

про надання послуг зі створення веб- сайту

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (публічною офертою) будь-якій юридичній або фізичній особі укласти договір на надання послуг зі створення веб-сайту. Зазначений договір є публічним, тобто згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх споживачів.

1.2. Відповідно до ст. 642 Цивільного Кодексу України повним і беззастережним прийняттям умов публічного договору є факт здійснення Замовником платежу на розрахунковий рахунок Виконавця.

1.3. Сайт Виконавця розташований за адресою https://webmastera.studio/offer.

1.4. Номером договору є ідентифікаційний код Замовника.

1.5. Укладаючи Договір, Замовник підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений і згоден з його умовами, а також, в разі, якщо Замовник є фізичною особою, дає дозвіл на обробку Виконавцю своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом наступних п’яти років після закінчення його дії. Знищення персональних даних є підставою для розірвання договору і виконується на підставі письмового (паперового) заяви замовника. В такому випадку, договір розривається з дати, зазначеної у відповідному повідомленні Виконавця. Крім цього, укладенням цього Договору, Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються ФОП Гребеник Юрій Валерійович з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1 Виконавець бере на себе зобов’язання виконати роботи по створенню веб-сайту, відповідно до Технічного завдання, затвердженим Сторонами і оформленим у вигляді Додатку №1 до цього Договору (далі ТЗ), а Замовник зобов’язується своєчасно прийняти та оплатити виконані роботи. ТЗ затверджується Сторонами шляхом його підписання.

2.1.1. У разі прийняття викладених нижче умов і внесення передплати в розмрі 50 % віз загальної вартості послуг протягом 1-го робочого дня з моменту ознайомлення з договором та пыдписанням ТЗ, юридична або фізична особа, яка провадить акцепт цієї оферти, стає Замовником. Договір, укладений Замовником шляхом прийняття (акцепту) цієї публічної оферти, має юридичну силу відповідно до ст.642 Цивільного кодексу України та є рівносильним договору, підписаному між ФОП Гребеник Юрій Валерійович і «Замовником».

2.2. Роботи за цим Договором, ціна яких менше 3 000 (три тисячі) гривень, можуть виконуватися без внесення змін до ТЗ. Оплата Замовником рахунку за такими роботами є підтвердженням узгодження видів, ціни і обсягів даних робіт. На дані роботи підписується окремий акт здачі-приймання робіт за фактом їх виконання.

2.3. Замовник зобов’язується забезпечити умови та надати інформацію, документи, необхідні Виконавцю, необхідні для виконання останнім своїх зобов’язань.

2.4. Виконавець зобов’язується передати Замовнику виключні майнові права на використання об’єктів інтелектуальної власності, зазначені в статті 12 цього Договору на умовах відчуження в повному обсязі, якщо такі створюються в результаті виконання робіт по створенню веб-сайту. Права передаються без обмеження території. Винагорода Виконавця за передачу (відчуження) виключного права на використання об’єктів інтелектуальної власності включено в ціну робіт за Договором. Передача виключних майнових права на використання об’єктів інтелектуальної власності здійснюється, шляхом підписання акту здачі-приймання робіт.

3. ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ І ПОРЯДОК ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ РОБІТ

3.1. Початок робіт зі створення веб-сайту здійснюється на наступний робочий день після отримання Виконавцем передоплати, обумовленої в п.6.4.1 цього Договору та виконання Замовником вимог п. 5.1. даного Договору.

3.2. Найменування, зміст і терміни виконання етапів робіт зі створення веб-сайту можуть бути змінені лише, шляхом підписання Сторонами відповідних Додаткових угод до цього Договору.

3.3. Зміст і терміни реалізації етапів робіт зі створення веб-сайту можуть бути змінені лише шляхом підписання Сторонами, відповідних Додаткових угод до цього Договору.

3.4. Порядок здачі-приймання виконаних робіт:

3.4.1. Завершальна здача-приймання робіт здійснюється при підписанні акту здачі-приймання виконаних робіт.

3.4.2. Після завершення виконання робіт за даною угодою і / або етапу (кількох етапів робіт), передбачених в ТЗ, Виконавець передає Замовнику результати цих робіт разом з відповідним актом здачі-приймання виконаних робіт, засобами електронного зв’язку на електронні почти вказані в ТЗ.

3.4.3. Замовник приймає передані роботи в терміни, передбачені в ТЗ, шляхом підписання відповідного акту здачі-приймання виконаних робіт та передає скан копію даного акту засобами електронного зв’язку на електронні почти вказані в ТЗ.

3.4.4. У разі, якщо Замовник не згоден з результатами переданих йому Виконавцем виконаних робіт, то, в терміни, відведені для прийому Замовником робіт за відповідним етапом і передбачені ТЗ цього Договору, він направляє Виконавцю письмові зауваження та побажання щодо коригування результатів виконаних Виконавцем робіт.

3.4.5. Всі зауваження та побажання Замовника, до цього Договору, не повинні виходити за рамки затвердженого ТЗ.

3.4.6. При надходженні зауважень і побажань Замовника, передбачених п. 3.4.5. цього Договору, Виконавець вносить зміни в виконані роботи та надає другий результат виконаних робіт Замовнику в терміни, зазначені в ТЗ з моменту отримання зауважень і побажань від Замовника.

3.4.7. У разі якщо Виконавець не має технічної можливості внести відповідні правки в результати виконаних робіт у строки, визначені ТЗ, він письмово повідомляє про це Замовника з обов’язковим зазначенням причин збільшення термінів і вказує термін, необхідний для завершення робіт. Терміни виконання робіт в цьому випадку збільшуються на час, вказаний Виконавцем в такому письмовому повідомленні.

3.4.8. Після завершення виконання повторних робіт в зв’язку з побажаннями або зауваженнями Замовника в порядку п.п. 3.4.3. – 3.4.6. цього Договору, Виконавець передає, а Замовник приймає результати цих робіт відповідно до п.п. 3.4.1. – 3.4.4. цього Договору та в терміни, відведені для прийому Замовником робіт за відповідним етапу ТЗ.

3.4.9. У разі якщо Замовник повторно не приймає роботи, то Виконавець на свій розсуд має право в односторонньому порядку розірвати Договір або продовжує роботу по етапу, до якого у Замовника є зауваження і побажання, до прийняття останнім такої роботи. Ціна подальшої роботи по створенню веб-сайту обговорюється додатково, і окремо вказується у відповідному Додатковій угоді.

3.5. У разі, якщо Замовник, в терміни, передбачені ТЗ, не підписує наданий йому Виконавцем, Акт здачі-приймання виконаних робіт (завершальний) і не надає письмові зауваження та побажання щодо коригування результатів виконаних Виконавцем робіт, то такий Акт підписується Виконавцем в односторонньому порядку, вважається оформленою належним чином, а роботи вважаються прийнятими і підлягають оплаті.

3.6. Якщо інше не обумовлено в Додатку до Договору, Замовник має право розірвати Договір в будь-який момент до завершення робіт Виконавцем, письмово попередивши про це Виконавця за 7 (сім) календарних днів до дати розірвання Договору.

3.7. При розірванні Договору Замовник зобов’язаний прийняти та оплатити фактично виконані Виконавцем роботи не пізніше, ніж за 2 (два) дні до дня розірвання Договору. У разі порушення цього терміну, Договір вважається чинним до виконання Замовником свого зобов’язання по оплаті виконаних робіт.

3.8. При розірванні Договору в порядку, передбаченому п. 3.6. цього Договору, внесена Замовником передоплата згідно з пунктом 6.4.1. цього Договору не повертається. Дана сума є винагородою за проведені Виконавцем роботи по підбору і настройки шаблону сайту, необхідного для виконання робіт.

3.9. Всі вимоги про доробки та побажання до варіантів робіт Замовник надсилає електронною поштою з можливим дублюванням в письмовому вигляді.

3.10. Час, необхідний Замовнику на затвердження результатів робіт, не входить в загальний термін розробки веб-сайту.

3.11. У разі несвоєчасного внесення оплати згідно п. 6.4. цього Договору та / або надання інформації згідно з пунктом 5.1. цього Договору, узгодження етапів робіт в терміни, ТЗ, оплати послуг третіх осіб, що впливають на виконання Виконавцем своїх зобов’язань, або іншого невиконання Замовником або його контрагентами зобов’язань Замовника, обумовлених в Договорі, а також Додатках і Додаткових угодах до нього, Виконавець має право в односторонньому порядку перенести всі терміни виконання робіт ( надання послуг) без будь-якого узгодження з Замовником. Терміни виконання робіт, в ТЗ, в цьому випадку збільшуються на час виконання Замовником своїх зобов’язань і на час, необхідний Виконавцю на відновлення робіт.

3.12. За наявності технічних можливостей, у відповідності з чинним Законодавством України про електронні документи, електронний документообіг та електронний цифровий підпис, Акт приймання-передачі наданих послуг може бути надано Замовнику в електронному вигляді, з накладанням електронного цифрового підпису уповноваженої особи та печатки.

3.13. Приймаючи акцепт цієї Оферти, Користувач також погодився, що у випадку використання електронного цифрового підпису в документообігу в межах виконання цієї Оферти Сторонами погоджено використання такого електронного цифрового підпису в порядку і на умовах, передбачених чинним законодавством.

4. ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

4.1. Виконавець зобов’язується якісно, ​​відповідно до цього Договору, додатків та додаткових угод до нього виконати роботи.

4.2. Виконавець зобов’язується дотримуватися термінів реалізації етапів робіт зі створення веб-сайту, зазначені в ТЗ.

4.3. Виконавець розпочинає надання послуг по наступному етапу, зазначеного в ТЗ, тільки після прийняття Замовником робіт по попередньому етапу.

4.4. Виконавець зобов’язаний на вимогу Замовника інформувати останнього про хід виконання робіт (в термін не більше 3-х робочих днів з моменту запиту).

4.5. Виконавець передає результати виконаної роботи, після підписання завершального акту здачі-приймання виконаних робіт в порядку, передбаченому п.п.3.4., 3.6. цього Договору, а також після повної оплати робіт. Замовнику передаються ключі (коди доступу), технічна документація і сайт переноситься на домен і хостинг Замовника.

4.6. Виконавець зобов’язаний перенести сайт Замовника на постійний хостинг, рекомендований Виконавцем протягом обумовленого Сторонами терміну, після підписання акту здачі-приймання виконаних робіт. У разі, якщо Замовника не влаштовує постійний хостинг, рекомендований Виконавцем, ціна перенесення обмовляється в відповідній Додатковій угоді до цього Договору.

4.7. Перенесення сайту на постійний хостинг, запропонований Замовником, наповнення сайту інформацією, а також будь-які додаткові роботи, не зазначені в ТЗ, оформляються у вигляді Додатку до цього Договору, додатково оплачуються Замовником і виконуються Виконавцем після підписання завершального акту здачі-приймання виконаних робіт за цим Договором , а також після повної оплати Замовником додаткових робіт.

4.8. Виконавець має право залучати до виконання Договору третіх осіб без додаткового узгодження з Замовником.

5. ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

5.1. Замовник зобов’язується на вимогу Виконавця надати необхідні матеріали та інформацію для виконання роботи, яка не суперечить чинному законодавству України, до початку робіт (роботи по прототипоровання сайту, можуть бути розпочаті тільки після отримання даних матеріалів):

● матеріали, необхідні для розробки прототипів сайту:

– доступ до управління доменом, якщо він зареєстрований замовником;

– brand-book або окремі елементи фірмового стилю (при наявності

таких у Замовника) – логотип в форматі * .cdr, * .psd і фірмовий шрифт;

– фотографії та інші графічні зображення в форматах * .jpg, * .gif, * .bmp,

* .cdr, * .psd;

– Будь-яка інша текстова та графічна іноформацію, прописана в ТЗ, яку надає замовник в готовому для розміщення вигляді в електронній формі;

– новини або статті та інша інформація, підписана в ТЗ яку надає замовник в готовому для розміщення вигляді в електронній формі. Тексти в форматі * .doc, * .odt, таблиці в форматі * .xls;

5.1.1. В термін не пізніше 7 робочих днів з моменту підписання даного Договору – інші інформаційні матеріали, в тому числі:

– тексти всіх основних розділів сайту в форматі * .doc, * .odt, таблиці в форматі * .xls, і інші текстові і графічні елементи і матеріали, описані в ТЗ.

5.1.2. У разі, якщо Замовник не виконує вимоги п. 5.1.1. цього Договору в повному обсязі, то результат робіт передається Замовнику без наповнення і викладення на робочий хостинг-майданчик і доменне ім’я. Роботи Виконавця вважаються виконаними і підлягають оплаті Замовником в повному обсязі.

5.2. Замовник своєчасно стверджує етапи робіт, перераховані в пТЗ і надсилає Виконавцю підписаний Акт, з печаткою (за наявності) та підписом.

5.3. Замовник своєчасно оплачує роботу Виконавця в розмірі і терміни, передбачених в розділі 6 даного Договору.

5.4. Замовник не має права вимагати від Виконавця виконання додаткових робіт, які:

● Не передбачені в ТЗ (Додаток №1 до даного Договору);

● Суперечать результатам робіт по завершеним етапах, згідно ТЗ.

● Суперечать можливостям обраного шаблону.

5.5. Додаткові роботи проводяться в міру необхідності і оплачуються Замовником окремо. Проведення додаткових робіт узгоджується і оформляється в письмовому вигляді, як Додаткова угода до цього Договору та / або як доповнення до ТЗ, яке повинно бути підписано обома Сторонами.

5.6. Замовник зобов’язується передавати інформацію, необхідну для виконання робіт Виконавцю електронною поштою та / або за допомогою інших електронних носіїв інформації, в файлах, формат яких узгоджений з Виконавцем.

5.7. Факт передачі Замовником Виконавцю інформації, передбаченої п. 5.1. (Разом з підпунктами) цього Договору оформляється Сторонами відповідним Актом прийому-передачі інформації. Дана інформація може бути передана електронною поштою і підтверджує сам факт передачі або не передачі.

5.8. Замовник зобов’язується не розголошувати будь-яку інформацію Виконавця, отриману під час співпраці за даним договором без письмової згоди Виконавця за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

5.9. Замовник має право перевіряти хід і якість роботи, виконуваної Виконавцем, не перешкоджаючи здійсненню господарської діяльності.

6. ЦІНА РОБІТ, ПОРЯДОК І ТЕРМІНИ РОЗРАХУНКІВ

6.1. На момент підписання цього Договору загальна вартість робіт є сумою цін послідовних етапів створення сайту (виконання робіт), визначається на основі та фіксується в ТЗ .

6.3. Ціна може бути змінена лише за письмовим погодженням Сторін, шляхом підписання відповідних Додаткових угод до цього Договору.

6.4. Порядок оплати робіт по створенню веб-сайту ділиться на 2 етапи:

6.4.1. Передоплата в розмірі 50% від загальної вартості робіт, передбачених п. 6.1 та ТЗ.

цього Договору, протягом 1 (одного) робочого дня, після підписання цього Договору.

6.4.2. 50% від ціни робіт, передбачених п. 6.1. цього Договору перед початком робіт по етапу 3.

6.5. Виконавець має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку у разі порушення Замовником строків розрахунків, визначених цим Договором та Додатками до нього, більш ніж на 5 (п’ять) банківських днів.

6.6. У разі неможливості виконання роботи, з причини, що виникла з вини Замовника, послуги підлягають оплаті в розмірі фактично виконаних Виконавцем робіт. Передоплата, передбачена п. 6.4.1. цього Договору, не повертається.

6.7. У разі не виконання будь-якого з пунктів ТЗ з вини виконавця, виконавець погоджує це з замовником і компенсує затрати по данному пункту ТЗ. Розмір компенсування виконавець встановлює згідно свого розсуду та компетенціі в даній сфері послуг. Розірвання договору в такому випадку не може бути ініцоване як невиконання договору з вини виконавця.

7. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

7.1. Сторони визнають будь-яку інформацію, що стосується укладення і змісту даного Договору, включаючи будь-які додатки і доповнення до нього, комерційною таємницею і зобов’язуються суворо зберігати конфіденційний характер такої інформації, не розголошуючи її третім особам без попередньої письмової на те згоди іншої Сторони, за винятком випадків, коли це необхідно для цілей даного Договору або для розкриття відповідним державним органам у випадках, визначених законом. Зазначене положення не відноситься до загальновідомої або загальнодоступної інформації.

7.2. Виконавець зобов’язаний не допускати до наявних, в зв’язку з виконанням даного Договору, документів осіб, які не мають на це відповідних повноважень.

7.3. В рамках даного Договору Сторони передають один одному конфіденційну інформацію, в тому числі персональні дані третіх осіб. Сторони зобов’язуються не використовувати дану конфіденційну інформацію для того, щоб намагатися здійснити наймання фахівців іншої Сторони, прямо залучених до надання послуг (виконання робіт) протягом терміну дії Договору, а також протягом 2 (двох) років після його припинення. Потрібно роз’яснення з цього пункту.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Сторони несуть відповідальність, відповідно до чинного законодавства України та цим Договором.

8.2. Замовник гарантує, що надаються відповідно до умов даного Договору, інформаційні матеріали не обтяжені вимогами третіх осіб, що замовник є власником виключних прав на інформаційні матеріали та / або володіє всіма необхідними дозволами від авторів та інших правовласників щодо об’єктів інтелектуальної власності та об’єктів, що входять до складу творів, а також щодо первинних творів (у разі, якщо твір є перероблений і / або перекладений), такі дозволи ніяким чином не повинні обмежувати прав Виконавця або ускладнювати використання твору Виконавцем відповідно до даного Договору.

8.3. Виконавець гарантує якісно і в передбачені цим Договором терміни виконувати роботи, передбачені цим Договором, своєчасно надавати Замовнику доступ до результатів робіт за умови виконання Замовником зобов’язань по відношенню до Виконавця відповідно до умов даного Договору.

8.4. У разі пред’явлення Виконавцю претензій або позовів з приводу порушення ним авторських і / або суміжних прав третіх осіб у зв’язку з використанням інформаційних матеріалів, наданих Замовником, на виконання умов даного Договору, Замовник зобов’язується врегулювати такі претензії або вжити інших необхідних заходів, що виключають виникнення витрат та збитків у Виконавця. А в разі виникнення витрат і збитків у Виконавця, відшкодувати їх в повному обсязі.

8.5. У разі пред’явлення Замовнику претензій або позовів з приводу порушення ним авторських і / або суміжних прав третіх осіб у зв’язку з використанням інформаційних матеріалів, які не передавались Замовником Виконавцю в порядку виконання своїх зобов’язань за цим Договором, представлених на сайті, Виконавець зобов’язується врегулювати такі претензії або вжити інших необхідних заходів, що виключають виникнення витрат та збитків у Замовника. У разі виникнення витрат і збитків у Замовника, Виконавець зобов’язується відшкодувати їх в повному обсязі.

8.6. Замовник, в разі порушення ним авторських і / або суміжних прав Виконавця, відповідає за кожен факт порушення в повному обсязі, передбаченому законодавством України.

8.7. Виконавець, в разі порушення ним авторських і / або суміжних прав Замовника, відповідає за кожен факт порушення в повному обсязі, передбаченому законодавством України.

8.8. При порушенні Виконавцем терміну здачі сайту відповідно до розділу 3 даного Договору з вини останнього, Виконавець виплачує Замовнику неустойку в розмірі 0,1 (нуль цілих одна десята) відсотка від вартості робіт відповідно до ТЗ за кожен день прострочення, але не більше 5 % від загальної вартості робіт.

8.9. При порушенні Замовником оплати робіт в терміни, встановлені цим Договором, або узгодження по етапах робіт за цим договором, Замовник сплачує Виконавцю неустойку в розмірі 0,1 (нуль цілих одна десята) відсотка від загальної ціни робіт за кожний день прострочення, але не більше 5 % від загальної суми вартості робіт.

8.10. Виконавець не несе відповідальності за якість ліній зв’язку, програмного забезпечення і комп’ютерів, наданих іншими організаціями.

8.11. Сторони не несуть відповідальність за збитки, в тому числі упущену вигоду, іншої Сторони, які виникли і / або можуть виникнути при неналежному виконанні умов цього Договору.

8.12. Всі спірні питання вирішуються шляхом переговорів сторін.

8.13. У разі якщо сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів, спори вирішуються в суді відповідно до законодавства України.

9. ГАРАНТІЇ ВИКОНАВЦЯ

9.1. Виконавець гарантує якість наданих послуг відповідно до ТЗ протягом (одного) календарного місяця (гарантійного терміну) з моменту закінчення виконання робіт і дати підписання завершується акту виконаних робіт за даним Договором.

9.2. Виконавець має право дати гарантійне зобов’язання, що відрізняється від вимог п. 9.1. даного Договору, або заявити про припинення дії виданого ними гарантійного зобов’язання, в одному з наступних випадків:

9.2.1. Якщо порушення працездатності сайту сталося не з вини Виконавця.

9.2.2. За втручання в роботу сайту з боку Замовника будь-яким способом, крім доступу, наданого Виконавцем.

9.2.3. При порушенні працездатності сайту Замовником або третіми особами, які отримали доступ до сайту або хостингу Замовника без відома або провини Виконавця (включаючи зараження вірусом або злом внаслідок використання сторонніми особами вразливостей системи управління сайтом).

9.2.4. Якщо Замовник не надав повний доступ до аккаунту хостинг провайдера Виконавцю, з подальшим обмеженням прав доступу.

9.2.5. При переробці кодів або дизайну сайту Замовником або третьою стороною.

9.2.6. Зміни модулів CMS, в тому числі – зміна налаштувань модулів щодо коректних (попередньо встановлених Виконавцем), установку сторонніх модулів, неузгоджених з Виконавцем.

9.2.7. Щоб змінити установки хостингу, в тому числі доступів (FTP, SSH, MySQL, панель управління хостингом, управління доменом, управління NS-серверами).

9.2.8. Обраний шаблон не підтримує необхідну зміну або модуль.

9.3. Для пред’явлення претензій до якості наданих Виконавцем послуг протягом гарантійного терміну експлуатації сайту, Замовник зобов’язаний негайно сповістити Виконавця по електронній пошті. Виконавець зобов’язується розглянути претензії до якості наданих Виконавцем послуг протягом 3-х робочих днів з моменту їх надходження. Якщо претензії до якості наданих Виконавцем послуг відповідають вимогам, зазначеним в п. 9.1 даного Договору, Виконавець складає Акт, що фіксує дефекти і узгоджувальний порядок і термін їх усунення.

9.4. Виконавець зобов’язаний виконати всі гарантійні зобов’язання, зазначені в п. 9.1. даного Договору за свій рахунок. Після виконання гарантійних зобов’язань, Замовник підписує Акт прийнятих робіт з усунення дефектів.

9.5. Після завершення гарантійного терміну, зазначеного в п. 9.1. цього Договору, Виконавець має право відмовити в безоплатному усуненню будь-яких дефектів на сайті. Замовник може укласти з Виконавцем Договір на технічну підтримку сайту.

10. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір набуває чинності з моменту ознайомлення з його умовами на сайті Виконавця та виконання умов п 2.1.1. Договору, та діє до моменту повного виконання Сторонами прийнятих на себе зобов’язань.

10.2. Договір може бути розірваний достроково за взаємною згодою сторін з письмовим повідомленням не менше ніж за 7 робочих дні. У тому випадку, якщо Договір розривається до завершення робіт по ТЗ, взаєморозрахунки провадяться, виходячи з фактично виконаних робіт в процесі виконання цього Договору. Сума коштів яка внесена як авансовий платіж не повертається.

10.3. Договір може бути достроково розірваний будь-якою зі сторін в односторонньому порядку, за відсутності між сторонами суперечок і заборгованостей. При цьому сторона ініціатор розірвання Договору повинна письмово сповістити іншу сторону не менше ніж за 7 (сім) робочих днів до дати розірвання Договору.

11. ФОРС – МАЖОР

11.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання стало наслідком форс-мажорних обставин.

11.2. Під форс-мажорними обставинами в цьому Договорі слід розуміти будь-які обставини зовнішнього походження, які виникли без вини Сторін, поза їхньою волею, і їх не можна було ні передбачити, ні уникнути, включаючи:

• обставини непереборної сили, тобто стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо);

• лиха техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин, обладнання, мережі Інтернет, аварії);

• обставини суспільного життя (загрозу війни, збройного конфлікту або серйозна загроза такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючись, ворожі атаки, блокади, військові ембарго, дії іноземного ворога, загальну військову мобілізацію, військові дії, оголошену і неоголошену війну, дія суспільного ворога, обурення, акти тероризму, диверсії, піратства, заворушення, вторгнення, революції, заколоти, повстання, масові заворушення, обмеження комендантської години, експропріації, примусове вилучення, захоплення реквізиції, громадські демонстрації, блокада, страйк, протиправні дії третіх осіб);

• видання актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором або перешкоджають такому виконанню.

11.3. Сторона, яка не має можливості виконати належним чином свої зобов’язання за цим Договором внаслідок дії форс-мажорних обставин, повинна письмово протягом 15 календарних днів з моменту виникнення таких обставин повідомити іншу Сторону про такі обставини, в іншому випадку вона позбавляється права посилатися на такі обставини.

11.4. Якщо форс-мажорні обставини діють протягом 3 (трьох) місяців поспіль цей Договір може бути розірваний Замовником або Виконавцем шляхом направлення письмового повідомлення про це іншій Стороні.

11.5. Існування форс-мажорних обставин повинно бути підтверджено компетентним органом – місцевої торгово-промисловою палатою.

12. ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

12.1. Якщо в результаті виконання робіт (надання послуг) за цим Договором і додатками до нього, Виконавцем будуть створені результати інтелектуальної діяльності (далі – «Результати»), Виконавець зобов’язується передати Замовнику виключне право на зазначені Результати робіт на умовах відчуження в повному обсязі. Права передаються без обмеження території і терміну дії. Винагорода Виконавця за передачу (відчуження) виключного права на використання Результатів включено у вартість робіт за Договором.

12.2. Виконавець і інші фізичні особи, які брали участь у виконанні робіт за дорученням Виконавця, мають право називатися автором створених Результатів за Договором. Ніяке інше обличчя, включаючи Замовника, не може називатися автором даних Результатів. При використанні Результатів, Замовник має право не вказувати авторів Результатів.

12.3. Виконавець залишає за собою право на розміщення в нижній частині сторінок розробленого сайту гіпертекстового посилання на свій сайт, що представляє собою рядок: «Створення сайту – студія Webmastera» або її модифікацію на весь термін дії (охорони) авторських прав, передбачений чинним законодавством України. У разі істотної зміни зовнішнього вигляду сайту Замовником, Виконавець має право вимагати зняття даної посилання, а Замовник зобов’язаний задовольнити вимогу Виконавця.

12.4. У разі відмови від надання інформації, зазначеної в п. 5.1. даного Договору, Замовник компенсує Виконавцю 10% від вартості робіт, зазначеної в п. 6.1. даного Договору.

12.5. Замовник надає Виконавцю право на використання найменування Замовника в офіційних списках організацій, для яких Виконавець є підрядником в тому вигляді, в якому даний товарний знак Замовника розміщений на сайті Замовника, і надає Виконавцю право на анонсування проміжних результатів робіт і результатів всіх робіт за даною угодою.

13. ІНШІ УМОВИ

13.1. Всі зміни і доповнення до даного Договору узгоджуються сторонами, підписуються, оформлюються в вигляді Додатків і Додаткових угод до цього Договору.

13.2. В ціну робіт по розробці сайту не входить (якщо інше не обумовлено в Додатковій угоді до договору):

13.2.1.Вивод сайту на перші позиції у видачі пошукових систем (наприклад, Google, Yandex та інші).

13.2.2.Внутрішня SEO оптимізація сайту (підготовка і розміщення на сайті seo keywords, descriptions і т.д.) або розміщення контекстної реклами.

13.2.3.Дизайнерське оформлення листів, які приходять користувачам сайту (листи-підтвердження реєстрації, підтвердження замовлення, шаблон листи для розсилки новин і т.д).

13.2.4.Реєстрація і ведення груп (профілів) в соціальних мережах.

13.2.5.Оплата доменного імені або хостингу замовника (контроль за балансом і термінами Замовник здійснює самостійно).

13.2.6.Купівля або продовження ліцензії CMS, модулів, плагінів, шаблонів, зображень, шрифтів.

13.2.7.Підготовка і наповнення сайту контентом (тексти сторінок, зображення, банери).

13.2.8.Розробка або підключення додаткових програмних моделей або графічних елементів, що не були описані в Технічному завданні, що є прототипом або на дизайн макетах сторінок.

13.2.9.Розробка логотипу або інших елементів фірмового стилю (візитки, листівки, фірмові бланки і т.п.).

13.2.10. Адаптація та забезпечення коректного функціонування модулів або елементів сайту (шрифти, анімація, калькулятори тощо), які розроблялися для Замовника сторонніми фахівцями.

13.2.11. Налаштування сервера Замовника.

13.2.12. Повторне перенесення сайту на інший хостинг і прив’язка доменних імен.

13.2.13. Контроль за дотриманням термінів з надання Замовником матеріалів або затвердженню проміжних етапів роботи.

13.2.14. Контроль за термінами і якістю роботи третіх осіб, яких приваблює Замовник (дизайнери, фотографи, копірайтери та інші).

13.2.15. Оновлення контенту сайту (завантаження додаткових фотографій або заміна поточних фотографій товарів, завантаження додаткового опису, характеристик і т.д.).

13.2.16. Доопрацювання елементів дизайну і функціональних модулів сайту після їх письмового затвердження Замовником.

13.3. Всі особливості реалізації робіт, істотні для Замовника, повинні бути в явній формі відображені в ТЗ. Якщо в ТЗ не обговорені будь-які вимоги Замовника, то форма їх реалізації залишається на розсуд Виконавця і не може бути причиною для відмови від приймання виконаних робіт.

13.4. Листування по електронній пошті між Замовником та Виконавцем в рамках даного Договору є офіційним листуванням, що підтверджує процес робіт, вироблений за даним Договором. У разі виникнення спору за цим Договором і неможливості його врегулювання мирним шляхом, листування по електронній пошті може бути використана в якості офіційного підтвердження виконуваних робіт.

Будь-яке листування, включаючи заявки Замовника та відповіді Виконавця, визнається такою, якщо вона здійснена одночасно за наступними електронними адресами з повідомленням про прочитання або повідомленням поштового сервісу про доставку листа:

● електронні адреси відповідального представника Виконавця: vipmastera@gmail.com

● керівник з боку Виконавця: – Гребеник Ю.В.

13.5. Сторони погодили використання електронного цифрового підпису (надалі – ЕЦП) в документообігу в межах виконання Договору, в тому числі при складанні первинних документів. Сторонами погоджено використання такого електронного цифрового підпису в порядку і на умовах передбачених Законом України «Про електронний цифровий підпис».

Сторони погодили, що додатки, додаткові угоди до Договору, які є невід’ємною частиною Договору, а також первинні документи на її виконання можуть складатися Сторонами в електронному вигляді із дотриманням законодавства про електронні документи та електронний документообіг та законодавства у сфері ЕЦП, або в паперовому вигляді. В разі складання таких документів у електронному вигляді та підписання їх з використанням електронного цифрового підпису, використання печатки Сторонами не є потрібним.

13.6. Інформація та / або документи будуть вважатися належним чином передані Стороною по електронній пошті в дату і час отримання підтвердження прочитання або доставки будь-яким з адресатів, вказаних в п.13.4, іншої Сторони. При відсутності доказів фальсифікації – листування по електронній пошті вважається офіційним документом.

13.7. Даний Договір складений українською мовою в 2-х (двох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.

РЕКВІЗИТИ Виконавця

ФОП ГРЕБЕНИК ЮРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ
Іден. Код 2966903950
Місце реєстрації: 17100, Чернігівська обл., Носівський район, місто Носівка, ВУЛИЦЯ ЗАРІЧНА, будинок 24
Рахунок IBAN: UA193218420000026000053019646 в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ”ПРИВАТБАНК”,М.КИЇВ,
Платник єдиного податку 3 група 5%.
Тел. +38 (098) 543-21-00, +38 (093) 170-87-04

Публічний договір-оферта ____________

про надання послуг веб-хостингу

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (публічною офертою) будь-якій юридичній або фізичній особі укласти договір на надання послуг веб-хостингу. Зазначений договір є публічним, тобто згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх споживачів.

1.2. Відповідно до ст. 642 Цивільного Кодексу України повним і беззастережним прийняттям умов публічного договору є факт здійснення Замовником платежу на розрахунковий рахунок Виконавця.

1.3. Сайт Виконавця розташований за адресою https://webmastera.studio.

1.4. Номером договору є ідентифікаційний код Замовника.

1.5. Укладаючи Договір, Замовник підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений і згоден з його умовами, а також, в разі, якщо Замовник є фізичною особою, дає дозвіл на обробку Виконавцю своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом наступних п’яти років після закінчення його дії. Знищення персональних даних є підставою для розірвання договору і виконується на підставі письмового (паперового) заяви замовника. В такому випадку, договір розривається з дати, зазначеної у відповідному повідомленні Виконавця. Крім цього, укладенням цього Договору, Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються ФОП Гребеник Юрій Валерійович з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2. Предмет договору

2.1. Згідно цього Договору Виконавець зобов’язується надавати Замовнику Послугу веб-хостингу відповідно до обраного Замовником тарифу. Перелік тарифів і їх вартість опубліковані на веб-сайті Виконавця за посиланням: https://webmastera.studio/наши-цены/.

2.2. Замовник зобов’язується оплатити обрані ним Послуги відповідно до тарифів, зазначеними на веб-сайті Виконавця.

2.3. До послуги не належать можливості прийому / передачі електронних повідомлень в офісі Виконавця, настроювання або діагностування персонального комп’ютера, модему та програмного забезпечення Замовника, навчання навичкам роботи в мережі Інтернет та користування персональним комп’ютером.

3. Вартість Послуг та порядок розрахунків

3.1. Вартість Послуг, що надаються Замовнику за цим Договором, вказується на веб-сайті Виконавця за посиланням: https://webmastera.studio/наши-цены/.

3.2. Виконавець надає Замовнику рахунок електронною поштою, або другими електронними каналами зв’язку для передплати Послуг не менше ніж за 5 календарних днів до моменту закінчення розрахункового періоду. Замовник оплачує рахунок шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця. У разі повної або часткової несплати в зазначений термін, Виконавець має право призупинити надання Послуг до отримання повної оплати послуг. Замовник має право сплатити послуги хостингу протягом 7 днів після призупинення послуг. Якщо замовник не сплатив послуги протягом 7 днів після призупинення послуг, виконавець має право видалити всі дані замовника з сервера. У разі звернення замовника після видалення данних з проханням відновити роботу сайту або забрати бекап (резервну копію) сайту, замовник сплачує за бекап плату у розмірі 1000 грн, а у разі відновлення роботи сайту також послугу хостингу на 1 рік.

3.3. Контактною адресою (e-mail) є адреса, вказана Замовником при формуванні замовлення на сайті Виконавця. Замовник самостійно несе відповідальність за правильність надання e-mail адреси, і її працездатність.

3.4. Оплата послуг здійснюється в національній валюті України у вигляді передоплати. Мінімальний період замовлення становить 12 (дванадцять) місяць.

3.5. Замовник самостійно несе відповідальність за правильність і своєчасність здійснюваних ним платежів за послуги, які надає виконавець за договором.

3.6. Всі банківські комісійні витрати за сплату рахунків Виконавця сплачуються Замовником.

3.7. При зміні банківських реквізитів Виконавця, з моменту повідомлення нових реквізитів за допомогою електронної пошти та / або публікації на веб-сайті Виконавця (https://webmastera.studio), Замовник самостійно несе відповідальність за платежі, здійснені за старими реквізитами.

3.8. При оформленні Замовником платіжних документів в розділі “Призначення платежу” обов’язково повинен бути вказаний номер отриманого Замовником рахунку. У разі відсутності номера рахунку в платіжному документі, Виконавець не гарантує зарахування отриманої суми в якості оплати виконаних послуг.

3.9. Виконавець може змінювати тарифи на надання Послуг. Нові тарифи доводяться до відома Замовника шляхом публікації на веб-сайті Виконавця та / або відправки на контактну електронну адресу Замовника повідомлень. Замовник може не погодитися з таким підвищенням та розірвати Договір, про що повинен повідомити Виконавця протягом 10 календарних днів з моменту публікації на сайті або отримання повідомлення. Відсутність відповіді Замовника на повідомлення про підвищення тарифів означає, що він згоден з новими тарифами та всіма зобов’язаннями з оплати. Зниження тарифів на Послуги здійснюється Виконавцем без попереднього повідомлення.

3.10. Виконання Послуг підтверджується Актом прийому-передачі послуг (виконаних робіт), який Замовник зобов’язується підписати протягом 10 календарних днів з моменту отримання Акту від Виконавця.

3.11. Сторони домовилися, що через специфічність Послуг, що надаються Замовнику, Послуги вважаються наданими з моменту отриманням Замовником на контактну адресу логіна і пароля для користування Послугами. У разі внесення Замовником оплати на наступний період, послуги вважаються наданими з моменту зміни періоду активності послуги в системі замовлень. Якщо Замовник має претензії до наданих Послуг, він направляє претензії на поштову адресу Виконавця, або на адресу електронної пошти Виконавця не пізніше однієї доби з моменту отримання Акту прийому-передачі послуг (виконаних робіт). Послуги вважаються виконаними належним чином, якщо від Замовника не надійшли претензії протягом 30 календарних днів з моменту надання Послуг.

4. Права і обов’язки Сторін

4.1. Виконавець зобов’язаний:

4.1.1. Надавати послуги відповідно до умов обраного Замовником тарифу Послуги.

4.1.2. На запит Замовника надавати технічні консультації в обсязі, необхідному для коректних взаємодій при виконанні умов цього Договору.

4.1.3. У разі порушення умов цього Договору попередити Замовника по електронній пошті про виявлені порушення.

4.1.4. Повідомити Замовника про факти спроби третіх осіб пошкодити працездатності сайту Замовника, якщо наявність цих випадків вимагає проведення спеціальних дій Виконавця.

4.1.5. Надіслати Замовнику повідомлення після призупинення надання Послуг у випадках, передбачених п. 4.3.1 цього Договору.

4.1.6. Не розголошувати і не використовувати інформацію, що стосується діяльності Замовника, яка стала йому відома під час виконання цього Договору.

4.2. Замовник зобов’язаний:

4.2.1. При формуванні замовлення на Послугу надавати повну і достовірну інформацію. За наслідки, що виникли внаслідок некоректності внесених даних, Виконавець не несе відповідальності. При необхідності перевірки достовірності особи Замовника, надати всі дані (документи), необхідні Виконавцю для проведення такої перевірки.

4.2.2. Виконувати вимоги, викладені в Договорі.

4.2.3. Виконувати вказівки спеціалістів Виконавця щодо користування Послугами та мережею Інтернет.

4.2.4. Своєчасно оплачувати Послуги

4.2.5. Підписувати Акти наданих послуг, виконаних робіт і направляти їх Виконавцю протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту їх отримання. У разі неотримання Виконавцем підписаного Акту виконаних робіт протягом 30 (тридцяти) календарних днів або вмотивованої відмови від підписання Акту, вважається, що надані послуги або виконані роботи відповідають вимогам Договору та прийняті Замовником в повному обсязі, що підтверджується Актом виконаних робіт, який підписаний виконавцем .

34.2.6. Самостійно стежити за дотриманням норм етикету мережі Інтернет.

4.2.7. Не вживати ніяких заходів, навмисно або ненавмисно, які можуть привести до порушення функціонування програмного забезпечення та / або системи в цілому.

4.2.8. Дотримуватися вимог чинного законодавства України та міжнародного законодавства, в тому числі не розміщувати на сайті протизаконні матеріали (порнографія, пропаганда міжнаціональної, міжрасової, міжетнічної ворожнечі, тероризму, наркотиків і т.д.), не порушувати авторські права, суміжні та інші права третіх осіб .

4.2.9. Не покладати на Виконавця відповідальність за будь-яких претензій і відповідальність за заборгованості, збитки, витрати і витрати, включаючи всі судові витрати, витрати на оплату послуг адвокатів та юристів, які виникли в результаті судових процесів та рішень суду, які прямо чи опосередковано стосуються Послуг Виконавця.

4.2.10. Дотримуватись Правил користування послугами віртуального хостингу та мережею Інтернет

4.3. Виконавець має право:

4.3.1. Повністю або частково призупинити надання Послуг в наступних випадках без попереднього додаткового попередження:

в разі недотримання Замовником умов цього Договору;

в разі неодноразового недотримання Замовником вказівок спеціалістів Виконавця щодо користування Послугами та мережею Інтернет;

якщо Виконавець вважає будь-які дії, вчинені Замовником через Послуги, що надаються Замовнику за цим Договором, такими, що завдають або можуть завдати шкоди Виконавцю, іншим замовникам, або нормальному функціонуванню мережі.

в разі, якщо Замовника було викрито в застосуванні несанкціонованого розсилання (спаму) в будь-якій формі;

в разі порушення Замовником норм етикету мережі Інтернет, а саме використання ненормативної лексики в телефонній розмові або в листуванні з фахівцями Виконавця.

в разі, якщо надання Послуги Замовнику зачіпає ділову репутацію Виконавця;

при отриманні відповідних рекомендацій або вимог від співробітників виконавчих органів влади України в разі виявлення порушення норм законодавства України або міжнародного законодавства.

3.3.2. Служба технічної підтримки Виконавця не зобов’язана надавати консультації по загальному програмному забезпеченню, інформацію про який можна отримати з відповідних посібників користувача стосовно даного програмного забезпечення, та не несе відповідальності за непрофесійні та некваліфіковані дії Замовника або його представників.

4.3.3. При завищених потребах Замовника до апаратних та інших наданих ресурсів, запропонувати Замовнику перехід на інший тариф, а при відмові Замовника – припинити надання Послуг без повернення невикористаних Замовником передплачених коштів.

5. Відповідальність Сторін

5.1. Виконавець не несе відповідальності:

5.1.1. За перебої в наданні Послуг, якщо вони були викликані діями Замовника та / або третьою стороною.

5.1.2. За будь-яку шкоду, заподіяну Замовнику внаслідок використання наданих Виконавцем Послуг, включаючи випадки, коли Замовник був повідомлений про можливість таких збитків.

5.1.3. За зміст і достовірність будь-якої інформації, яка передається або приймається шляхом надання Послуг.

5.1.4. За справність належного Замовнику устаткування та програмного забезпечення, яке використовується Замовником.

5.1.5 За недоотриманий прибуток і / або дохід, а також непрямі збитки Замовника в період використання або невикористання (повного або часткового) послуг Виконавця, включаючи випадки, коли Замовник був повідомлений про можливість таких втрат.

5.1.6. За технічний стан мережі, до якої підключений Замовник.

5.1.7. За зміст інформації, розташованої на сайті Замовника.

5.1.8. За цілісність, достовірність та наявність сайтів і даних Замовника на сервері Виконавця.

5.1.9. За проблеми, пов’язані з використанням Замовником неліцензійного програмного та технічного забезпечення.

5.1.10. За некваліфіковані дії Замовника щодо використання хостингу.

5.1.11. За працездатність програмних засобів, наданих Замовнику, у випадку, якщо Замовник – навмисно або ненавмисно – порушив їх працездатність, видалив або вніс зміни в системні чи службові файли.

5.1.12. За працездатність та придатність до використання програмного та апаратного забезпечення, розробленого третьою стороною.

5.2. Замовник несе відповідальність:

5.2.1. За порушення чинного законодавства, вчинене ним або третьою особою шляхом використання Послуг, що надані Замовнику Виконавцем.

5.2.2. За недотримання умов цього Договору.

5.2.3. За недотримання строків та порядку оплати Послуг.

5.2.4. За збереження параметрів доступу до Послуги (логін і пароль) і за збитки, які можуть бути надані в результаті несанкціонованого використання параметрів доступу по Послуги.

6. Передача прав та обов’язків

6.1. Кожна із Сторін може передавати свої права і обов’язки за цим Договором повністю або частково своїм правонаступникам, філіалам, дочірнім підприємствам або іншим особам, про що інша Сторона повинна бути письмово повідомлена не менше, ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів до передачі.

7. Вирішення спорів

7.1. Всі суперечки і розбіжності, що виникли в результаті виконання цього Договору, вирішуються шляхом переговорів.

7.2. У разі недосягнення згоди між Сторонами, спір передається на розгляд суду за встановленою підвідомчістю та підсудністю в порядку, визначеному чинним законодавством України.

8. Форс – мажор

8.1. Жодна із Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору, якщо це спричинено невідворотними діями за обставин непереборної сили, про які Сторони не могли знати заздалегідь або не могли їх передбачити. До таких обставин відносяться: пожежа, повінь, землетрус, цунамі, смерч, ураган, тайфун, зсуви, селеві потоки, снігові лавини, виверження вулканів та інші природні катаклізми, війни, революції, державні перевороти, страйки, диверсійні та терористичні акти, пограбування, аварії в системі енергозабезпечення та зв’язку, зміни законодавства, дії державних органів та їх посадових осіб, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання даного Договору, і їх виникнення засвідчено Торгово-промисловою палатою України.

8.2. Сторона, якій стало відомо про настання або наближення таких обставин, негайно повідомляє про це іншу Сторону.

8.3. Виконання даного Договору, в повному обсязі або частково, призупиняється на час дії таких обставин. Якщо дія обставин непереборної сили триває більше трьох місяців, то Договір вважається розірваним.

9. Термін дії та умови розірвання Договору

9.1. Цей договір вступає в силу з моменту його підписання обома Сторонами і діє протягом терміну, за який Замовником здійснена передплата Послуг.

9.2. У разі здійснення Замовником до закінчення терміну дії Договору передоплати Послуг на наступний розрахунковий період, дія Договору продовжується автоматично на тих же умовах, які вказані в цьому Договорі.

9.3. Даний Договір може бути розірваний:

9.3.1. На підставі пунктів 3.5, 3.10, 4.2.10, 4.3.1, 5.2.2 та 8.3

9.3.2. За бажанням однієї із Сторін, про що має бути повідомлена інша Сторона не менше ніж за 30 календарних днів до дати розірвання Договору.

9.3.3. За взаємною згодою Сторін.

9.3.4. Розірвання цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його невиконання або неналежне виконання.

9.3.5. Розірвання Договору не звільняє Замовника від обов’язку сплатити Виконавцю заборгованість за надані Послуги.

9.3.6. У разі дострокового припинення надання Послуг, Замовнику здійснюється повернення грошових коштів за повні місяці невикористаного часу (оплата за місяць, протягом якого обслуговування було припинено не повертається), за умови відповідного звернення Замовника.

10. Інформація

10.1. Виконавець може в будь-який момент, без отримання окремого узгодження Замовника, включати отримані від Замовника персональні дані в відповідну базу персональних даних Виконавця, публікувати у відкритих джерелах його персональні дані для виконання умов цієї оферти і здійснювати обробку таких даних відповідно до встановленої Виконавцем і законодавством України метою і з дотриманням законодавства України.

11. Заключні положення

11.1. З моменту підписання цього Договору всі попередні угоди, домовленості, що стосуються предмету Договору, втрачають силу.

11.2. Всі Додатки, Додаткові Угоди, поправки до даного Договору, підписані уповноваженими представниками обох Сторін, є його невід’ємною частиною.

РЕКВІЗИТИ Виконавця

ФОП ГРЕБЕНИК ЮРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ
Іден. Код 2966903950
Місце реєстрації: 17100, Чернігівська обл., Носівський район, місто Носівка, ВУЛИЦЯ ЗАРІЧНА, будинок 24
Рахунок IBAN: UA193218420000026000053019646 в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ”ПРИВАТБАНК”,М.КИЇВ,
Платник єдиного податку 3 група 5%.
Тел. +38 (098) 543-21-00, +38 (093) 170-87-04

1. Правила користування Послугами віртуального хостингу.

1.1. При користуванні Послугами забороняється:
1.1.1. Обмежувати доступ інших користувачів або перешкоджати іншим користувачам використовувати Інтернет.

1.1.2. Розсилати SPAM. Несанкціонована розсилка (spam) є неприйнятним дією. Домен Замовника та ім’я його фізичного сервера не повинні виступати в якості відправника, посередника та / або бути посиланням в електронних повідомленнях та / або електронній пошті таких розсилок незалежно від того, через які сервери проводиться така розсилка. Крім цього, забороняється несанкціонована розсилка в середовищах SMS, ICQ і т.п. з використанням в тій чи іншій формі Послуг Виконавця. Будь-який користувач, який здійснює розсилку листів без запиту (spam) буде негайно заблокований з повідомленням або без такого.

1.1.3. Розсилати більше 20 листів з одного домену за 1 годину часу.

1.1.4. Опублікувати або передавати за допомогою Послуг будь-яку інформацію, поширення якої прямо чи опосередковано суперечить Українському законодавству та / або Міжнародному праву.

1.1.5. Опублікувати або передавати за допомогою Послуг будь-яку інформацію та програмне забезпечення, які включають в себе комп’ютерні віруси або інші шкідливі компоненти.

1.1.6. Використовувати Послуги для перешкоджання роботі комп’ютерних систем Виконавця та / або його клієнтів, сканування та другі деструктивні дії, як щодо комп’ютерних мереж і систем Виконавця, так і інших мереж і систем Інтернету.

1.1.7. Використовувати Послуги для незаконного / неавторизованого доступу до комп’ютерних систем та мереж як Виконавця, так і доступних через Інтернет комп’ютерних систем та мереж третіх осіб.

1.1.8. Відсилати, публікувати, передавати, відтворювати або розповсюджувати за допомогою Послуг будь-яким способом отримане програмне забезпечення або інші матеріали, повністю або частково захищені авторськими або іншими правами без дозволу власника.

1.1.9. Використовувати особисті або надані інформаційні ресурси (поштові скриньки, адреси електронної пошти, сторінки WWW тощо) в якості контактних координат при здійсненні будь-якого з вищезазначених дій, незалежно від того, з якої точки мережі були здійснені ці дії.

1.1.10. Для тарифів Linux хостингу – ініціювати процеси на сервері, які займають більше ніж 256 Мб (VIP1), 512 Мб (VIP2), 512 Мб (VIP3), 512 Мб (VIP5) оперативної пам’яті і / або більше 5% будь-якого з доступних системних ресурсів протягом більше 20 секунд процесорного часу сервера.

1.1.11. Запускати в межах облікового запису віртуального хостингу резидентні програми, демони, chat-програми, відкриті / публічні проксі, програми, що працюють по протоколу IRC та Jabber і програмне забезпечення для Майнінг, використовувати сканери мережі, програми для підбору паролів, кейлоггери, spam-генератори, сервери онлайн-ігор.

1.1.12. Розміщувати на одному акаунті більше 200 000 файлів; кількість таблиць в MySQL / PostgresSQL має бути не більше 1000 штук; розмір бази MySQL / PostgresSQL не повинен перевищувати 2 Гб; зберігати пошту розміром не більше 1 Гб на один поштовий акаунт.

1.1.13. Під час безкоштовного тестування (безкоштовний період надання хостингу в рамках пакетів розробки сайтів) використовувати такі групи ПО: Майнер криптовалюта, клієнти або вузли P2P мереж, клікери, генератори трафіку, боти соц.сетей, клієнти розподілених мережевих обчислень, відкриті / публічні проксі, SPAM-генератори, сервери онлайн ігор.

При порушенні одного з умов тестування, ми залишаємо за собою право, в односторонньому порядку, видалити всі тестові послуги користувача.

1.2. Виконавець залишає за собою право відмовити в пересиланні або видалити будь-яку інформацію або матеріали, які порушують цей Договір, чинне законодавство України, загальноприйняті і міжнародні норми етикету в мережі Інтернет.

1.3. Послуга «Необмежений трафік” надається в блоці максимально 100 Гб для тарифів загального хостингу. При досягненні або перевищенні ліміту, Виконавець збільшує ліміт трафіку після повідомлення з боку Замовника.

2. Правила користування мережею Інтернет.

2.1. Через послуги, що надає Виконавець, Замовник може користуватися як безпосередньо самими Послугами так і їх складовими. Крім інформації і послуг, вказаних в цьому Договорі, Виконавець не постачає та не контролює інформацію, послуги та товари, які розміщені або реалізуються через мережу Інтернет.

2.2. Всі товари, інформація і послуги, які пропонуються в мережі Інтернет, надаються третіми сторонами, які не пов’язані з Виконавцем (за винятком послуг, вказаних в цьому Договорі). Замовник бере на себе повну відповідальність і ризик за використання Послуг та мережі Інтернет.

2.3. Виконавець не дає ніяких гарантій – прямих або опосередкованих (включаючи, без обмежень, гарантії дотримання прав власності або придатності для конкретної мети) на будь-які товари, інформацію та послуги, що надаються через мережу Інтернет третіми особами. Виконавець не несе відповідальності за будь-які витрати, втрати або збиток, прямо або побічно виникли в результаті надання Послуг.

2.4. Замовник самостійно несе відповідальність за точність, повноту і достовірність інформації, розташованої на сайті Замовника.

2.5. Замовник усвідомлює, що Інтернет містить не відредаговані матеріали, деякі з яких мають відвертий сексуальний характер або можуть містити образливу для декого інформацію. Виконавець не контролює ці матеріали і не несе за них ніякої відповідальності.

Публічний договір-оферта про надання послуг з просування сайту.

 Договір з просування сайту.

Цей документ є офіційну пропозицію ФОП Гребеник Юрій Валерійович (Веб – Студія «WEBMASTERA») (діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців номер запису в реєстрі № 2 053 000 0000 004064 від 05.04.2018 року), що іменується в подальшому Виконавець, будь-якій юридичній або фізичній особі, яка прийняла викладені в договорі умови і іменованого надалі Замовник укласти Договір на надання послуг з просування сайту на викладених нижче умовах.

Дана оферта є публічною, і відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України (ЦКУ) її умови однакові для всіх споживачів. У разі прийняття викладених нижче умов, юридична або фізична особа, виробляючи Акцепт Оферти, методом, зазначеним у відповідному розділі Пропоновані можливості (відповідно до п. 2 ст. 642 ЦКУ), стає Замовником (акцепт оферти рівносильний укладенню договору на умовах, викладених в Оферті ).

1. Загальні положення

1.1.Терміни і визначення

1.1.1. Для цілей цього документа нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

Оферта – цей документ, розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://webmastera.studio/uk/offer/

Акцепт оферти – повне і беззастережне прийняття оферти шляхом здійснення дій, зазначених у розділі 12 цієї оферти.

Замовник (Клієнт) – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, має законне право вступати в договірні відносини, яка здійснила Акцепт оферти і є Замовником Послуг за укладеним Договором.

Договір – договір між Замовником та Виконавцем на надання Послуг, який укладається як Акцепт оферти.

Тарифний план – перелік і обсяг Послуг, які надаються на регулярній основі Виконавцем за певну плату.

Сайт – інформаційна система в мережі Інтернет, що надає користувачам доступ до текстової, графічної та іншої інформації. Сайт має унікальну адресу в системі доменних імен. З технологічної точки зору сайт являє собою сукупність графічного дизайну, інформаційного вмісту і програмного забезпечення.

Оптимізація сайту – зміни сайту з метою приведення його у максимально наближену відповідність з алгоритмами пошукових систем.

Просування сайту – покращення позицій сайту в результатах пошуку google.com.ua за заданими ключовими словами.

Підтримка результатів просування сайту – утримання сайту на позиціях та їх покращення в результатах пошуку google.com.ua за заданими ключовими словами.

ТОП – Інтернет-сторінка Пошукової системи, що містить 100 (сто) перших пошукових результатів на запит користувача Інтернету з урахуванням регіону;

Контент – інформаційний зміст сайту.

Веб-сторінка (Web-сторінка, HTML-сторінка, Сторінка) – файл або набір файлів, що відображається браузером одноразово (без переходу за гіперпосиланнями).

Головна сторінка сайту – початкова сторінка сайту, яка відображається при введенні адреси сайту в адресний рядок браузера.

URL – адреса – це стандартизований спосіб запису адреси ресурсу в мережі Інтернет.

Пошукова система – сукупність програмно-апаратних засобів, що дозволяє за запитом користувача видавати з заздалегідь зібраної бази даних з інформацією список документів, які, за рішенням алгоритму пошукової системи, підходять до запиту найкращим чином. В даному договорі під терміном «пошукова система» мається на увазі тільки велика пошукова система частково або повністю орієнтована на пошук по сайтам з російськомовної інформацією. Прикладом таких пошукових систем є Google.

Ключове слово (запит) – запит, що складається з слова або словосполучення, за яким користувачі пошукових систем можуть знаходити сторінки Сайту в результатах видачі пошукових систем.

Сервер – апаратно-програмний комплекс, що представляє собою комп’ютер з постійним підключенням до мережі Інтернет і встановленими спеціалізованим програмним забезпеченням

Послуга віртуального хостингу (послуга хостингу, Хостинг) – розміщення сайту на web-сервері.

Хостинг-провайдер – організація, що надає послуги віртуального хостингу.

Програмне забезпечення – набір інструкцій (у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи в будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для зчитування комп’ютером), які приводять його в дію для досягнення певної мети або результату (це поняття охоплює як операційну систему, так і прикладні програми, виражені у вихідних або бінарних кодах).

Веб-сайт (інформаційний ресурс) – сукупність програмного та апаратного забезпечення, що забезпечує публікацію для загального огляду інформації в мережі Інтернет і доступного за унікальним інтернет адресою. Може містити графічну, текстову, аудіо-, відео-, а також іншу інформацію, записану і читану за допомогою ЕОМ.

Веб-інтерфейс Клієнта – спеціалізований розділ сайту Сервісу або ресурс, доступний після авторизації з використанням логіна і пароля Замовника або уповноваженій Замовником особі, в якому міститься різна інформація Клієнта надаються механізми віддаленого взаємодії Сторін в рамках Договору та упорядковувати зміст веб сайту Замовника.

Додаткові послуги – послуги, не включені в конкретний тарифний план, або визначені Виконавцем як додаткові: індивідуальне (в тому числі дистанційне) навчання та / або консультування Замовника по використанню програмного забезпечення; розробка, доопрацювання, інтеграція (установка) дизайну; допомога по створенню Веб сайту; розробка модулів за спеціальними вимогами; внесення інформації; роботи по просуванню Веб сайту в пошукових системах і т.п.

1.2. У Оферті можуть бути використані терміни, не визначені в п. 1.1 даної оферти. У цьому випадку тлумачення такого терміну проводиться відповідно до тексту даної оферти. У разі відсутності однозначного тлумачення терміну в тексті оферти слід керуватися тлумаченням терміну, визначеним: в першу чергу – законодавством України, в другу чергу – на сайті, потім – сформованим (загальновживаним значенням) в мережі Інтернет.

1.3. Номером договору є ідентифікаційний код Замовника.

2. Предмет договору

2.1. Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе виконання робіт по:

2.1.1. Просуванню в мережі Інтернет Сайту Замовника (далі – «Сайт») зазначеного в Додатку №2 до цього Договору, за ключовими словами (пошуковим запитам), зазначеними в Додатку №1 до цього Договору, протягом терміну, зазначеному в додатку №2 до цього Договору;

2.1.2. Підтримці результатів просування, що відповідають умовам п.2.2. цього Договору протягом строку дії цього Договору, якщо дана послуга зазначена в додатку №2 до цього Договору.

2.2. Під просуванням сайту в мережі Інтернет для цілей цього Договору розуміється комплекс дій, спрямованих на підняття Сайту Замовника в видачі результатів пошуку Google.com.ua по заздалегідь узгодженими пошуковими запитами (Додаток №1 до цього Договору).

2.3. Замовник приймає на себе зобов’язання надавати всю необхідну для виконання Послуг з просування сайту вихідну інформацію, приймати і оплачувати виконані Виконавцем Послуги на умовах, визначених цим Договором.

3. Права та обов’язки сторін

3.1. Виконавець бере на себе наступні зобов’язання:

3.1.1. В термін зазначений в цьому договорі розробляти та впроваджувати пошукове просування сайту.

3.1.2. Щомісяця надавати Замовникові звітність про результати роботи (поточні позиції сайту в пошуковій видачі).

3.1.3. Використовувати інформацію, отриману від Замовника, тільки з метою виконання робіт, передбачених пунктом виконання цього Договору.

3.1.4. Виконувати зобов’язання згідно з умовами розділу 3. цього Договору.

3.2. Виконавець має право:

3.2.1. Не приступати до роботи, та/або розпочату роботу призупинити у випадках, коли порушення Замовником своїх обов’язків за цим Договором перешкоджає виконанню цього Договору Виконавцем.

3.2.2. Вимагати від Замовника оперативного (протягом 2 (двох) робочих днів) рішення і погодження питань, пов’язаних з виконанням робіт за даною угодою.

3.2.3. Вимагати від Замовника оперативного (протягом 2 (двох) робочих днів) надання необхідної для виконання робіт технічної та іншої інформації.

3.2.4. Розмістити на своєму сайті логотип і назву компанії Замовника, а також розмістити на сайті Замовника посилання, що вказує на сайт Виконавця з інформацією про те, що просування сайту проводиться Виконавцем.

3.2.5. Припинити надання послуг в разі несвоєчасної оплати Замовником вартості послуг, до моменту повної оплати Замовником заборгованості.

3.2.6. Виконавець залишає за собою право негайно призупинити надання Послуг та / або розірвати Договір в безумовному порядку (без повернення сплачених коштів) в наступних випадках:

3.2.6.1. Неотримання від Замовника оплати в повному обсязі за вартість відповідних Послуг в належні терміни. Додаток 2.

3.2.6.2. Якщо Виконавець вважає, що будь-які дії та / або бездіяльність Замовника, завдають чи можуть завдати шкоди Виконавцю (в тому числі принижують його честь, гідність і ділову репутацію).

3.2.6.3. При розміщенні на Веб сайті Замовника інформації, яка принижує честь і гідність інших людей, яка суперечить чинному законодавству України або міжнародним правом.

3.2.6.4. За рішенням уповноваженого державного закладу відповідно до чинного законодавства України.

3.2.6.5. У разі порушення Замовником умов даної оферти, Виконавець має право припинити надання Послуг до моменту усунення Замовником допущених порушень та / або розірвати Оферту з направленням відповідного повідомлення Замовникові за адресою електронної пошти Замовника.

3.2.6.7. У разі якщо Замовник з моменту направлення Виконавцем повідомлення по електронній пошті про призупинення надання Послуг протягом 5 (п’яти) днів, не зв’яжеться з Виконавцем і не усуне порушення, які призвели до призупинення надання Послуг.

3.3. Замовник приймає на себе наступні зобов’язання:

3.3.1. Надавати Виконавцю необхідну для виконання робіт інформацію на цифрових носіях або пересилати електронною поштою.

3.3.2. Оперативно (протягом 2 (двох) робочих днів) узгоджувати виникають в процесі виконання робіт питання.

3.3.3. Надати виконавцю наступні доступи: FTP на сервер, до панелі управління хостингом, адміністративної панелі сайту і лічильників не пізніше 2-х (двох) робочих днів з дати отримання запиту Виконавця.

3.3.4. Своєчасно сплачувати послуги хостингу сайту і використання доменного імені.

3.3.5. Не створювати самостійно або за допомогою третіх осіб «дзеркал» Сайтів (сайтів з ідентичним вмістом).

3.3.6. Виключити можливість зміни третіми особами вмісту Сайту і реєстраційних даних каталогів, в яких зареєстрований Сайт.

3.3.7. Протягом всього терміну дії цього договору узгоджувати з Виконавцем всі питання, пов’язані з просуванням сайту Замовника, а також не долучати до роботи над сайтом інших осіб (компаній, людей), крім Виконавця без згоди сторін, установка, зняття і зміна налаштувань лічильників відвідуваності сайту Замовника.

3.3.8. Оплачувати послуги Виконавця за цим Договором, у строки, визначені в розділі 5 даного Договору.

3.3.9. Забезпечувати працездатність сайту в період проведення над ним робіт в зв’язку з наданням послуг Виконавцем.

3.4. Замовник має право:

3.4.1. Вимагати від Виконавця звіти про виконану роботу з періодичністю і в терміни, встановленої цим Договором.

3.4.2. Здійснювати загальний контроль за виконанням умов Договору.

3.4.3. Вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до цього Договором.

3.4.4. Призупинити або припинити отримання Послуги в будь-який час з дотриманням всіх встановлених Договором вимог.

4. Порядок обслуговування

4.1. Виконавець приступає до надання послуг після здійснення Замовником Акцепту даної оферти, а також надходження на розрахунковий рахунок Виконавця грошових коштів, або надходження грошових коштів у готівковій формі передбачених розділ 5 і надання Замовником всієї необхідної інформації відповідно до п. 3.3.3.

4.2. Просування Сайту Замовника в мережі Інтернет включає в себе наступні види робіт:

4.2.1. Пошуковий аудит сайту Замовника, аналіз сайтів-конкурентів, вироблення стратегії просування.

4.2.2. Розподіл ключових слів по сторінках Сайту і оптимізація контенту (змісту) Сайту.

4.2.3. Додавання сайту в пошукові системи.

4.2.4. Роботи по збільшенню посилань, розміщення статей Замовника згідно зі списком ключових запитів (список запитів в Додатку №1).

4.2.5. Моніторинг основних параметрів, позицій, відвідуваності сайту Замовника та складання щомісячного звіту за результатами роботи. Звіт містить:

  • позиції Сайту на останнє число звітного періоду;
  • рейтинг сайту в світі і в Україні;
  • дані про відвідуваність сайту за звітний період;
  • джерела переходів на сайт (пошукові системи, сайти-джерела переходів).

Звіт надається в електронному вигляді на електронну пошту Замовника не пізніше 5 (п’ятого) числа місяця, наступного за місяцем, в якому проводилися роботи.

4.3. Текст цього Договору, а також інформація, що стала відомою Сторонам в ході виконання зобов’язань за цим Договором, є конфіденційною і не підлягає розголошенню.

5. Вартість послуг і порядок розрахунків

5.1. Щомісячна вартість робіт по просуванню і підтримці результатів просування в мережі Інтернет сайту зазначається в додатку до даного договору №2

5.2. Оплата за роботи по просуванню і підтримці результатів відповідно до умов цього Договору, здійснюється щомісяця, згідно графіка додатку №2 до даного договору.

5.3. Замовник проводить оплату робіт згідно з тарифним планом і з календарним графіком у Додатку №2 до даного договору.

5.4. Оплата послуг Виконавця здійснюється в готівковій або безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця, згідно з тарифним планом і з календарним графіком у Додатку 2.

5.5. При відсутності з боку Замовника своєчасної оплати, Виконавець має право призупинити виконання робіт Замовнику, а після закінчення 7 днів з дати не виконання Замовником вищевказаних обов’язків розірвати Договір в односторонньому порядку.

5.6. Вартість Послуг та їх оплата здійснюється Замовником в національній валюті України (гривня).

5.7. У вартість Послуг не включається ПДВ.

5.8. Оплата Замовником Послуг за Договором здійснюється авансовими платежами.

5.8.1. До початку надання Послуг Замовник сплачує Виконавцю авансовий платіж (передоплата), який включає у себе оплату Послуг, за період не менше одного календарного місяця, якщо інше не зазначено у відповідних умовах обраного тарифного плану або в додатках до даного догвору.

5.9. Вибір і використання форми оплати проводиться Замовником на власний розсуд і без відповідальності Виконавця.

6. Умови конфіденційності.

6.1. Сторони підтверджують розуміння того, що за порушення умов конфіденційності вони можуть бути притягнення до відповідальності відповідно до чинного законодавства України.

7. Порядок здачі та приймання виконаних робіт

7.1. Приймання результатів роботи здійснюється відповідно до вимог, зазначених у Додатку 1, Додатку 2 цього Договору.

7.2. При завершенні роботи Виконавець представляє Замовнику звіт про виконання роботи та результати, які були на початку роботи і після виконання робіт Виконавцем.

7.3. Замовник протягом 2-х днів з дня отримання звіту приймає або направляє Виконавцю мотивовану відмову від приймання роботи.

У разі не оформлення Замовником мотивованої відмови від приймання роботи протягом зазначеного терміну, робота вважається прийнятою.

7.4. При мотивованій відмові від приймання роботи Замовник за участю Виконавця складає протокол із зауваженнями і переліком необхідних доробок і термінів їх виконання.

7.5. Якщо в процесі виконання роботи з’ясується неминучість отримання негативного результату або недоцільність подальшого проведення роботи, Виконавець призупиняє її, ставить про це до відома Замовника протягом двох днів до призупинення роботи.

8. Гарантії

8.1. За винятком гарантій, прямо зазначених в тексті Договору – оферти, (або Договір) Виконавець не надає ніяких інших прямих або непрямих гарантій за даним Договором.

8.2. Погоджуючись з умовами (приймаючи умови) цього Договору, Замовник запевняє Виконавця і гарантує Виконавцю, що:

8.2.1. У разі надання Замовником Виконавцю недостовірних даних або матеріалів, Замовник несе повну відповідальність за будь-які негативні наслідки, пов’язані з наданням Виконавцем Послуг за цим Договором;

8.2.2. Замовник укладає Договір добровільно, при цьому замовник підтверджує, що він:

а) повністю ознайомився з умовами Договору – оферти,

б) повністю розуміє предмет Договору,

в) повністю розуміє значення і наслідки своїх дій щодо укладення та виконання Договору.

8.3. Вся надана у зв’язку з виконанням Договору інформація є конфіденційною. Сторони зобов’язуються не розголошувати її третім особам і не використовувати в будь-яких цілях, не передбачених Договором.

8.4 Виконавець надає Замовнику можливість отримання консультацій по електронній пошті, телефону, або з використанням інших методів комунікацій, відповідно до умов його тарифного плану.

8.5. Обсяг консультацій обмежується конкретними питаннями, пов’язаними з наданням Послуг і не включає питання, що стосуються налаштування або діагностики персонального комп’ютера і програмного забезпечення Замовника або навчання навичкам роботи на комп’ютері або в мережі Інтернет.

9. Права на веб-сайт

9.1. Авторські та інші виняткові права на конструктивне рішення програмного продукту, виконані в рамках цього Договору, програмно-графічні рішення веб-сайту, а так само його будь-які модифікації, належать Виконавцю, є комерційною таємницею і не можуть бути використані Замовником в цілях, не передбачених цим Договором .

9.2. Всі питання, що стосуються прав на сайт, регулюються чинним законодавством України.

10. Відповідальність сторін

10.1. За порушення умов Договору Сторони несуть відповідальність, встановлену Договором і / або чинним законодавством України.

10.2. Виконавець звільняється від відповідальності за порушення своїх зобов’язань, передбачених пунктами 3.1. – 3.2. в наступних випадках:

10.2.1.В разі порушення Замовником пунктів 3.3.- 3.4. або розділу 5 Договору.

10.2.2. Якщо сайт не функціонує більше 72 годин поспіль з вини Замовника. Факт наявності вини Замовника доводиться Виконавцем.

10.3. Виконавець не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання ним своїх зобов’язань за цим Договором, якщо причиною такого невиконання стало, в свою чергу, невиконання або неналежне виконання Замовником своїх зобов’язань за цим Договором, зміна Замовником змісту сайту, адреси сторінок, що містять інформацію, необхідну для просування веб-сайту і його підтримки, або непрацездатність сайту. У разі зміни Замовником змісту сайту, або зміни адрес сторінок, що спричинило погіршення позицій сайту в пошуковій видачі, Замовник зобов’язується оплатити трудовитрати Виконавця по додатковій оптимізації веб-сайту і підписати Додаткову Угоду до цього Договору, яке регламентує зміну графіка виконання робіт.

10.4. Виконавець не несе відповідальності за невиконання умов цього Договору, а так само будь-які недоліки в роботі Сайту Замовника, викликані причинами, які знаходяться поза зоною його контролю (зміни алгоритмів пошукових систем, неналежну якість каналів доступу в Інтернет, хостингу, дії персоналу Замовника, неправомірні дії третіх осіб і т.п.).

10.5. За зміст інформації, розміщеної на веб-сайті, Замовник несе юридичну відповідальність відповідно до чинного законодавства, в тому числі за її достовірність і правомірність її поширення. Замовник самостійно відповідає за шкоду, заподіяну його діяннями особистості або майну громадян, юридичних осіб, держави або моральним засадам суспільства.

10.6. Виконавець несе відповідальність за точність, достовірність, якість і зміст тільки тих інформаційних матеріалів, що знаходяться на веб-сайті Замовника, які були підготовлені і опубліковані безпосередньо Виконавцем. Виконавець не несе відповідальність за точність, достовірність, якість і зміст інших інформаційних матеріалів, а також за поширення Замовником через веб-сайт інформації, що суперечить основам моралі і моральності, чинному законодавству і нормам міжнародного права, та інші правові аспекти функціонування веб-сайту Замовника.

10.7. Сторони зобов’язані повідомляти одна одну в письмовій або електронній формі про всі зміни організаційно-правової форми, адреси, банківських та інших реквізитів.

11. Форс-мажор (обставини непереборної сили)

11.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання (неналежне виконання) своїх зобов’язань за цим Договором у випадках, коли мають місце форс-мажорні обставини, такі як: пожежа, повінь, землетрус або інше стихійне лихо, зміни алгоритмів пошукових систем, війна, військові дії будь-якого характеру, терористичні акти, проголошення урядом України дефолту, будь-якого роду відмова або несправність в роботі обладнання, причина яких знаходиться поза контролем Сторін, пров ебоі і затримки в роботі мережі Інтернет, пов’язані з причинами, що знаходяться поза сферою контролю Сторін, та які сталися не з їх вини, а також інші обставини, які не могли бути передбачені Сторонами, включаючи прийняття закону та / або іншого нормативного акта, або акта ненормативного характеру, прийнятого органом державної влади або місцевого самоврядування, який забороняє або обмежує будь-яку дію Сторони, передбачену Договором.

11.2. Сторона, якій стало відомо про настання або наближення таких обставин, негайно повідомляє про це іншу Сторону.

11.3. Виконання цього Договору, повністю або частково, призупиняється на час дії таких обставин. Якщо дія обставин непереборної сили триває більше трьох місяців, то Договір вважається розірваним.

12. Акцепт оферти і укладення договору

12.1. Замовник проводить Акцепт оферти шляхом добровільної передплати Послуг Виконавця, щодо яких укладається Договір Оферти, з урахуванням умов розділу 5. цієї Оферти, або фактичний початок надання послуг з просування сайту, або на підставі отриманої по електронній пошті Заявки на надання послуг з просування сайту.

12.2. У разі, якщо Акцепт оферти в формі оплати не було оглянуто протягом встановленого терміну оплати, Оферта втрачає силу.

12.3. Акцепт оферти Замовником підтверджує, що Замовник:

12.3.1. повністю ознайомився з умовами оферти;

12.3.2. повністю розуміє предмет Пропоновані можливості і Договору;

12.3.3. повністю розуміє значення і наслідки своїх дій щодо укладення та виконання Договору;

12.3.4. що він повідомлений про включення його персональних даних до бази персональних даних, власником якої є Виконавець, з метою надання, одержання і здійснення розрахунків за послуги Виконавця і виконання Виконавцем приписів законодавства України, а також про свої права, які вказані в статті 8 Закону України ” Про захист персональних даних “.

12.3.5. надає Виконавцю свою згоду на включення Виконавцем всіх добровільно наданих Замовником персональних даних загального характеру в базу персональних даних, власником якої є Виконавець і обробку його персональних даних з метою надання, одержання і здійснення розрахунків за послуги Виконавця, а також у зв’язку з виконанням Виконавцем приписів законодавства України.

13. Вирішення суперечок

13.1. Сторони будуть регулювати шляхом переговорів будь-які спірні питання, розбіжності або претензії, які можуть виникнути щодо цього Договору або в зв’язку з його виконанням.

13.2. Всі спірні питання розглядаються Виконавцем при наявності письмового заяви не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту виникнення спірної ситуації.

13.3. У разі якщо Сторони не зможуть досягти згоди щодо спірних питань шляхом переговорів, то такі спори і розбіжності підлягають вирішенню в суді, за місцем знаходження Виконавця (Україна, м. Бровари) згідно з чинним законодавством України.

14. Термін дії договору

14.1. Оферта діє з моменту опублікування в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Виконавця – https://webmastera.studio.

14.2. Акцепт оферти Замовником створює Договір на умовах оферти.

14.3. Договір набуває чинності з моменту Акцепту оферти Замовником і діє до моменту виконання Виконавцем Послуг згідно даної Оферти.

14.4. Договір укладається на тірмін зазначений в додатку №2 даного лговору і автоматично продовжується на кожні 12 місяців, якщо жодна зі Сторін письмово не повідомить іншу про намір не продовжувати договір. Письмове повідомлення надається не пізніше, ніж за 10 днів до закінчення терміну дії Договору.

14.5. Цей Договір вважається розірваним в разі подання ініціатором розірвання заяви про це іншій Стороні. Заява може бути відправлена звичайною або електронною поштою на адресу іншої Сторони. При цьому Сторона-ініціатор розірвання Угоди повинна не пізніше ніж за 15 (п’ятнадцять) днів повідомити про свій намір іншу Сторону.

14.6. У разі припинення Договору сторони повинні протягом 5 робочих днів з дня припинення повністю провести всі взаєморозрахунки.

14.7. Всі зміни і доповнення до цієї Оферти мають юридичну силу, лише в разі складання письмового документа, завіреного підписами і печатками уповноважених представників Сторін.

14.8. Договір залишається в силі в разі зміни реквізитів Сторін, зміни їх статутних документів, включаючи, але не обмежуючись зміною власника, організаційно-правової форми і тому подібного.

14.9. З моменту укладення Договору всі попередні усні та письмові домовленості Сторін, що стосуються предмету Договору, втрачають силу.

15. Порядок розірвання Договору

15.1. Договір може бути розірваний в односторонньому порядку достроково за ініціативою Виконавця при невиконанні чи неналежному виконанні Замовником умов цього Договору.

15.2. Замовник має право в будь-який час відмовитися від виконання цього Договору, повідомивши Виконавця не менше ніж за 15 днів до передбачуваної дати припинення Договору, шляхом направлення Виконавцю відповідного повідомлення в електронному або письмовому вигляді, при цьому замовник зобов’язується протягом 5 (п’яти) днів з дати направлення повідомлення оплатити надані Виконавцем Послуги.

15.3. Замовник має право на розірвання Договору в односторонньому порядку лише у випадках відсутності заборгованості перед Виконавцем.

15.4. Виконавець має право в будь-який час відмовитися від виконання цього Договору, повідомивши Замовника не менше ніж за 15 днів до передбачуваної дати припинення Договору шляхом направлення Замовнику відповідного повідомлення в електронному вигляді, при цьому Замовник зобов’язується протягом 5 (п’яти) робочих днів сплатити фактично надані Виконавцем Послуги .

15.5. Виконавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку без попередження у випадках, передбачених Договором та / або чинним законодавством України, а також в силу причин, які знаходяться поза межами контролю Виконавця, за умови обов’язкової відправки електронного повідомлення Замовнику.

15.6. Договір може бути розірвано за взаємною згодою Сторін.

15.7. При розірванні Договору з ініціативи Замовника, невикористана частина авансу йому не повертається.

15.8. Зобов’язання Сторін за Договором, які в силу своєї природи повинні продовжувати діяти (включаючи зобов’язання щодо конфіденційності, проведення взаєморозрахунків, використання інформації), залишаються в силі після закінчення дії Договору.

15.9. Розірвання даного Договору не звільняє Сторони від відповідальності за порушення умов Договору, що виникли протягом терміну його дії.

16. Інші умови

16.1. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору мають юридичну силу, якщо вони оформляються в письмовій формі і підписані уповноваженими представниками обох Сторін.

16.2. Перелік ключових слів (Додаток 1) і графік оплати послуг (Додаток 2) є невід’ємною частиною цього Договору.

16.3. Сторони визнають юридичну силу цього Договору, всіх додатків і доповнень до нього, а також всіх документів оформлюваних для його виконання переданих за допомогою електронного зв’язку, у разі якщо достовірно можна визначити, що документ виходить від сторони за Договором.

16.4. Договір, його укладання та виконання регулюється чинним законодавством України.

16.5. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання та виконання даного Договору відповідно до його умов.

16.6. У разі якщо одна чи більше положень оферти є з будь-якої причини недійсними, що не мають юридичної сили, така недійсність не впливає на дійсність будь-якого іншого положення оферти (Договору), які залишаються в силі.

16.7. Будь-які повідомлення за Договором можуть спрямовуватися однією Стороною іншій Стороні по електронній пошті або поштою:

16.7.1. На адресу електронної пошти Замовника зазначеної для контактів, якщо одержувачем є Замовник,

16.7.2. На адресу електронної пошти Виконавця з адреси електронної пошти Замовника, зазначеного для контактів, якщо одержувачем є Замовник.

16.7.3. Поштою з повідомленням про вручення або кур’єрською службою з підтвердженням доставки.

16.8. Не вступаючи в суперечність з умовами оферти, Замовник і Виконавець має право в будь-який час оформити Договір на надання Послуг у формі письмового двостороннього документа.

РЕКВІЗИТИ Виконавця

ФОП ГРЕБЕНИК ЮРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ
Іден. Код 2966903950
Місце реєстрації: 17100, Чернігівська обл., Носівський район, місто Носівка, ВУЛИЦЯ ЗАРІЧНА, будинок 24
Рахунок IBAN: UA193218420000026000053019646 в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ”ПРИВАТБАНК”,М.КИЇВ,
Платник єдиного податку 3 група 5%.
Тел. +38 (098) 543-21-00, +38 (093) 170-87-04

Публічні договори і правила • Студія веб-дизайна WEBMASTERA